Aktualności

Zmiana siedziby i adresu Nestmedic S.A.

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął na podstawie odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców informację o zarejestrowaniu w dniu 25 stycznia 2021 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany w Statucie Spółki, dokonanej uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 17 września 2020 r. Zmiana Statutu polegała na zmianie §1 ust. 3, tj. siedziby Spółki z Wrocławia na Warszawę.

Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 3 Statutu Spółki:
„Siedzibą Spółki jest Wrocław.”

Obecnie obowiązujące brzmienie § 1 ust. 3 Statutu Spółki:
„Siedzibą Spółki są Warszawa.”

W związku ze zmianą siedziby, zmienił się również adres Spółki na następujący:
ul. Gwiaździsta 15A lok. 410
01-656 Warszawa