Aktualności

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ informuje o zwołaniu na dzień 25 listopada 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w siedzibie Emitenta w Warszawie – ul. Pasymska 20, 01-993 Warszawa.

Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii O w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy dotyczącą każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
5. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

Zwracamy uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: ir@nestmedic.com.