Aktualności

6 gru 2022

Zawarcie umowy dystrybucji urządzeń PREGNABIT PRO

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej “Spółka”, “Emitent”_, dążąc do realizacji celów określonych w zaktualizowanej strategii grupy kapitałowej Emitenta na lata 2018-2023, przekazanej do wiadomości publicznej w dniu 6 października 2020 r., raportem bieżącym ESPI nr 35/2020, tj. w szczególności do budowania współpracy i relacji z zagranicznymi partnerami oraz sieci dystrybucji informuje, że w dniu 03 listopada 2022 r. doszło do obustronnego podpisania umowy dystrybucyjnej _dalej “Umowa”_ z BTL zdravotnická technika, a.s. _dalej “Dystrybutor”_.

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Dystrybutorowi prawa do dystrybucji urządzeń PREGNABIT PRO określonych w Umowie oraz licencji na korzystanie z Platformy PREGNABIT CLOUD _dalej “Produkty” _ na uzgodnionym terytorium obejmującym Republikę Czeska , jak również prawo do oferowania i świadczenia na rzecz użytkowników końcowych – klientów lub osób trzecich działających na wyżej wymienionym terytorium, takich jak szpitale i inne ośrodki lecznicze – usług dotyczących Produktów, w tym w szczególności usług wdrożeniowych i serwisowych, jak również szkoleń dotyczących Produktów, na warunkach określonych w Umowie.
Dystrybutor będzie wykonywał wszystkie czynności zgodnie z Umową we własnym imieniu i na własny rachunek jako niezależny podmiot. Emitent nie będzie występował jako strona umów pomiędzy podmiotami trzecimi a Dystrybutorem. Umowa przewiduje, że Dystrybutor będzie podejmował także umówione działania marketingowe m. in. poprzez promowanie sprzedaży Produktów na terytorium wyżej wskazanym w celu jak najlepszego wykorzystania potencjału rynkowego Produktów.

Umowa została zawarta na czas określony 2 _dwóch_ lat z możliwością jej przedłużenia.

Emitent uznał powyższą informację za istotną z uwagi na fakt, że pozyskanie partnera zagranicznego otwiera możliwość promowania oraz wdrożenia Produktów Emitenta na nowych rynkach, co w ocenie Zarządu może mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta i jego grupy kapitałowej w przyszłości.

Zaloguj się