Current Report No. 6/2017

Concluding an agreement with Polmed SA on lending PREGNABIT devices and providing services under the pilot program.

Current Report No. 6/2017

The Board of Directors of NESTMEDIC SA, a joint-stock company, with its registered office in Wrocław (“Company”) announces that on July 3, 2017 the Company and Polmed SA, a joint-stock company, with its registered office in Stargard Gdański (“Polmed”) concluded an agreement on lending PREGNABIT devices and providing services under the pilot program (the “Agreement”).

Umowa została zawarta na czas określony od 1 sierpnia 2017 r. do 30 września 2017 r. i ma charakter odpłatny – wysokość wynagrodzenia jest zależna od liczby wykonanych badań i będzie płatne po zakończeniu Umowy. Umowa wyznacza jako obszar badań pilotażowych pięć wybranych placówek sieci Polmed w Warszawie.

Po zakończeniu świadczenia usług w ramach Umowy, w zależności od pozytywnej oceny współpracy stron w trakcie jej realizacji, strony rozpoczną negocjacje dotyczące ustalenia zasad przyszłej współpracy, której celem będzie wdrożenie systemu PREGNABIT w placówkach Polmed.

O dalszych etapach transakcji tj. o zawarciu umowy o współpracę Spółka będzie informowała w kolejnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Login