Informacje finansowe

Informacje finansowe

Rachunek Zysków i Strat, Bilans i Rachunek Przepływów Pieniężnych za I kw 2017.
PODSUMOWANIE I kw. 2017r. w PLN
Przychody netto ze sprzedaży 343,90
Koszty działalności operacyjnej 507 761,09
Zysk (strata) ze sprzedaży -507 417,19
Pozostałe przychody operacyjne 1,32
Pozostałe koszty operacyjne 0,11
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) -507 415,98
Amortyzacja 10 643,81
EBITDA (zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja) -496 772,17
Przychody finansowe 865,10
Koszty finansowe 57,53
Zysk (strata) brutto -506 608,41
Zysk (strata) netto -506 608,41
Kapitał zakładowy 512 500,00
   
Zysk (strata) netto na jedna wyemitowaną akcję ( w zł) -0,0989
Wartość księgowa na jedną wyemitowaną akcję (w zł) 0,2396
   
Aktywa razem 6 611 724,54
Aktywa trwałe 792 229,55
Aktywa obrotowe 5 819 494,99
Pasywa razem 6 611 724,54
Kapitał własny 1 228 139,39
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 383 585,15
   
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 162 317,50
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -70 041,37
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -149 192,43
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kw. 2017 r. w PLN
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 343,90
od jednostek powiązanych  
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 343,90
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. Koszty działalności operacyjnej 507 761,09
I. Amortyzacja 10 643,81
II. Zużycie materiałów i energii 9 455,79
III. Usługi obce 279 252,63
IV. Podatki i opłaty, w tym: 1 747,09
podatek akcyzowy  
V. Wynagrodzenia 181 715,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 7 182,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 17 763,36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -507 417,19
D. Pozostałe przychody operacyjne 1,32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV. Inne przychody operacyjne 1,32
E. Pozostałe koszty operacyjne 0,11
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne 0,11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -507 415,98
G. Przychody finansowe 865,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
II. Odsetki, w tym: 865,10
od jednostek powiązanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne
H. Koszty finansowe 57,53
I. Odsetki, w tym:
dla jednostek powiązanych
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne 57,53
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) -506 608,41
J. Podatek dochodowy
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
M. Zysk (strata) netto (I-J-K) -506 608,41
  BILANS
AKTYWA Stan na 31.03.2017 r. w PLN Stan na 31.12.2016 r. w PLN
A. Aktywa trwałe 792 229,55 782 831,99
I. Wartości niematerialne i prawne 122 200,00 122 200,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne 77 500,00 77 500,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 44 700,00 44 700,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe 9 397,56
1. Środki trwałe 9 397,56
a. grunty( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b. budynki, lokqale, prawa dp lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c. urządzenia techniczne i maszyny 9 397,56  
d. środki transportu
e. inne środki trwałe
2. środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 660 631,99 660 631,99
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia okresowe 660 631,99 660 631,99
B. Aktywa obrotowe 5 819 494,99 1 214 689,88
I. Zapasy 244 664,22 138 152,34
1. Materiały 9 421,49 9 421,49
2. Półprodukty i produkty w toku 226 642,73 120 130,85
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy i usługi 8 600,00 8 600,00
II. Należności krótkoterminowe 524 541,58 249 043,18
1. Należności od jednostek powiązanych
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale. 24 619,27 247 581,27
a. Z tytułu dostaw i usług 24 619,27 24 619,27
(i) do 12 miesięcy 24 619,27 24 619,27
(ii) pow 12 miesięcy
b. inne 222 962,00
3. Należności od pozostałych jednostek. 499 922,31 1 461,91
a. Z tytułu dostaw i usług 169 834,80
(i) do 12 miesięcy 169 834,80
(ii) pow 12 miesięcy
b. Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 312 401,83
c. inne 17 685,68 1 461,91
III. Inwestycje krótkoterminowe 4 820 578,06 827 494,36
1. Krótkoteminowe aktywa finansowe 4 820 578,06 827 494,36
a. w jednostkach powiązanych 150 555,83 100 555,83
(i) udziały lub akcje
(ii) inne papiery wartościowe
(iii) udzielone pożyczki 150 555,83 100 555,83
(iv) inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b. w pozostałych jednostkach
(i) udziały lub akcje
(ii) inne papiery wartościowe
(iii) udzielone pożyczki
(iv) inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c. środki pieniężne i aktywa pieniężne 4 670 022,23 726 938,53
(i) środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3 467 054,01 726 787,94
(II) inne środki pieniężne 1 202 968,22 150,59
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 229 711,13
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D. Udziały (akcje) własne
SUMA: 6 611 724,54 1 997 521,87
PASYWA Stan na 31.03.2017 r. w PLN Stan na 31.12.2016 r. w PLN
A. Kapitał (fundusz) własny 1 228 139,39 1 734 747,80
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 512 500,00 512 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy 2 592 500,00 2 592 500,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 370 252,20 -1 370 252,20
VI. Zysk (strata) netto -506 608,41
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 383 585,15 262 774,07
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe 150 000,00
1. wobec jednostek powiązanych 150 000,00
2. wobec pozostałych jednostek
III. Zobowiązania krótkoterminowe 5 308 049,90 112 774,07
1. zobowiązania wobec jednostek powiązanych 6 319,40 6 319,40
a. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 6 319,40 6 319,40
(i) do 12 miesięcy 6 319,40 6 319,40
(ii) powyżej 12 miesięcy
b. inne
2. zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3. zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5 301 730,50 106 454,67
a. kredyty i pożyczki
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c. inne zobowiązania finansowe
d. z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: 76 132,83 63 287,09
(i) do 12 miesięcy 76 132,83 63 287,09
(ii) powyżej 12 miesięcy
e. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f. zobowiązania wekslowe
g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 17 385,93 22 518,96
h. z tytułu wynagrodzeń 18 210,96 10 907,17
i. inne 5 190 000,78 9 741,45
4. fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe 75 535,25
1. ujemna wartość firmy
2. inne rozliczenia okresowe 75 535,25
a. długoterminowe
b. krótkoterminowe 75 535,25
Pasywa razem 6 611 724,54 1 997 521,87
AKTYWA Okres 01.01.2017 do 31.03.2017 r. w PLN
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 1 734 747,80
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach 1 734 747,80
1.1.1.1. Kapitał podstawowy na początek okresu 512 500,00
1.1.1.1.1.1.1.1. Zmiany kapitału podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu 512 500,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
3. Akcje własne na początek okresu
3.1. Zmiany w akcjach własnych
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
3.2. Akcje własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
pokrycia straty
4.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
zbycia środków trwałych
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 2 592 500,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (Strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1 370 252,20
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
niepodzielony zysk z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
podział zysku na kapitał zapasowy
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, -1 370 252,20
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1 370 252,20
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
podział zysku
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1 370 252,20
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 370 252,20
8. Wynik netto -506 608,41
a) zysk netto
b) strata netto -506 608,41
c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 1 228 139,39
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 228 139,39
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Okres 01.01.2017 do 31.03.2017 r. w PLN
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  
I. Zysk (strata) netto -506 608,41
II. Korekty razem 4 668 925,91
1. Amortyzacja 10 643,81
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -807,57
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów -106 511,88
7. Zmiana stanu należności -275 498,40
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5 195 275,83
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -154 175,88
10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4 162 317,50
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych,
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 70 041,37
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 20 041,37
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne – udzielona pożyczka krótkoterminowa 50 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -70 041,37
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  
I. Wpływy 865,10
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe 865,10
II. Wydatki 150 057,53
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek 150 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  
8. Odsetki 57,53
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -149 192,43
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3 943 083,70
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 3 943 083,70
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 726 938,53
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym 4 670 022,23
o ograniczonej możliwości dysponowania
Login