Aktualności

test

11 sty 2024

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2024 będą przekazywane w następujących terminach:

• raport kwartalny za IV kwartał 2023 r. – 09 lutego 2024 r.

• raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 10 maja 2024 r.

• raport roczny za 2023 r. – 24 maja 2024 r.

• raport kwartalny za II kwartał 2024 r. – 09 sierpnia 2024 r.

• raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 08 listopada 2024 r.


Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Beata Turlejska – Wiceprezes Zarządu

5 sty 2024

Zmiana wysokości kapitału zakładowego
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 22/2023 z dnia 9 listopada 2023 roku dotyczącego realizacji praw z obligacji zamiennych serii A i objęcia akcji serii G, informuje, że w dniu 29 grudnia 2023 r., na skutek zapisania akcji serii G na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza, nastąpiła zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Z chwilą zapisania akcji serii G na rachunku papierów wartościowych, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 285.710,00 zł, tj. z kwoty 2.464.330,40 zł do kwoty 2.750.040,40 zł i na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego dzieli się na 27.500.404 akcji, w tym:

i) 5.125.000 (pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
ii) 703.834 (siedemset trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
iii) 357.000 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja
iv) 143.000 (sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
v) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
vi) 2.857.100 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
vii) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
viii) 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja
ix) 2.640.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
x) 1.327.672 (jeden milion trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwie), akcje zwykłe na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
xi) 2.000.548 (dwa miliony pięćset czterdzieści osiem), akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
xii) 7.936.000 (siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
xiii) 180.250 (sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
xiv) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Ogólna liczba głosów ze wszystkich akcji Spółki wynosi obecnie 27.500.404.
Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Beata Turlejska – Wiceprezes Zarządu

5 sty 2024

Zmiana stanu posiadania NESTMEDIC S.A.

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 stycznia 2024 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza Deutsche Balaton AG złożone w trybie art. 69 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Pełna treść otrzymanego zawiadomienia umieszczona została w załączeniu do niniejszego raportu.

 

zal01_2024-01-03-Deutsche_Balaton_AG_Stock_Notification_Nestmedic_SA_signed

Zaloguj się