Aktualności

test

20 lis 2023

Zawarcie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu EBI nr 21/2023 z dnia 6 listopada 2023 r. informuje o zawarciu w dniu 16 listopada 2023 r. aneksu do umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w zakresie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii N oraz akcji serii O zawartej z INC S.A. z siedzibą w Poznaniu. Aneks obejmuje wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect dodatkowo akcje serii G Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Beata Turlejska – Wiceprezes Zarządu

10 lis 2023

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 Nestmedic Spółka Akcyjna
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej “Spółka”, “Emitent”), przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Beata Turlejska – Wiceprezes Zarządu

Raport Q3 2023 Nestmedic S.A.

9 lis 2023

Realizacja praw z obligacji zamiennych serii A i objęcie akcji serii G

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do uchwały nr 26/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 lipca 2019 roku w przedmiocie emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii G oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji serii od A zamiennych na akcje serii G, o której treści Emitent informował w raporcie bieżącym EBI 20/2019, opublikowanym w dniu 15 lipca 2019 r. oraz w związku z raportem EBI nr 26/2019 o przyjęciu warunków emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii G, opublikowanym w dniu 17 września 2019 r. oraz raportem EBI nr 29/2019 z dnia 20 września 2019 r. o zakończeniu subskrypcji obligacji serii A zamiennych na akcje serii G, przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu od Deutsche Balaton AG („Inwestor”) zawiadomienia o realizacji praw z obligacji zamiennych serii A i objęciu akcji serii G. Inwestor dokonał konwersji 28.571 obligacji serii A o wartości nominalnej 150,00 zł każda obligacja na 2.857.100 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Jacek Gnich – Prezes Zarządu
Beata Turlejska – Wiceprezes Zarządu

Zaloguj się