Raport Bieżący nr 01/2021

Aktualizacja informacji dotyczącej umowy o dofinansowanie z NCBiR

Raport Bieżący nr 01/2021

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 8/2017, przekazuje do publicznej wiadomości aktualizację informacji dotyczącej umowy o dofinansowanie zawartej przez Emitenta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „NCBiR”) w Programie o dofinansowanie projektu pt. „Telemedyczny system PREGNABIT nowej generacji do zdalnego monitorowania dobrostanu płodu” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 (dalej: „Projekt”).

Zarząd Emitenta informuje, że na dzień opublikowania niniejszego raportu bieżącego ESPI od początku realizacji Projektu otrzymał od NCBiR wypłatę środków w łącznej kwocie: 1.999.364,75 zł. Z kolei w dniu 13 stycznia 2021 r. Emitent otrzymał informację o akceptacji złożonego przez Emitenta wniosku o płatność na kwotę refundacji w wysokości 946.349,66 zł. Zgodnie z uzyskaną informacją od instytucji finansującej, Emitent spodziewa się realizacji płatności z tego wniosku w drugiej połowie stycznia 2021. Przy uwzględnieniu powyższego oraz maksymalnej wysokości dofinansowania Emitent może w ramach dalszej realizacji Projektu wnioskować o płatność kwoty 2.013.174,57 zł.

Zaloguj się