Raport Bieżący nr 06/2019

Aktualizacja informacji w zakresie wykonywania umowy dystrybucji urządzeń Pregnabit na rynku fińskim.

Raport Bieżący nr 06/2019

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej “Spółka”, “Emitent”), dążąc do realizacji celów określonych w strategii grupy kapitałowej Emitenta ogłoszonej w dniu 8 maja 2018 roku, raportem bieżącym ESPI nr 14/2018 z dnia 8 maja 2018 roku, tj. w szczególności do budowania współpracy i relacji z zagranicznymi partnerami oraz sieci dystrybucji oraz sprzedaży systemu PREGNABIT – ekspansja międzynarodowa na wybrane rynki zagraniczne, a także w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 31/2018 z dnia 31 października 2018 roku – zawarcie umowy dystrybucji urządzeń Pregnabit z Steripolar Oy na rynku fińskim informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał pierwsze zamówienie na dostawę urządzeń i usług w ramach zawartej umowy dystrybucji na rzecz podmiotu trzeciego – Szpitala Uniwersyteckiego w Helsinkach w Finlandii (Helsinki University Hospital, dalej „HUS”), (dalej „Zamówienie”).

Zamówienie obejmuje dostawę urządzeń PREGNABIT, licencji na korzystanie z systemu PREGNABIT – abonamenty wraz ze zleceniem na usługi dostosowania funkcjonalności systemu PREGNABIT do potrzeb HUS.

Zgodnie z ustaleniami planowaną datą dostarczenia urządzeń jest dzień 15 maja 2019 roku, zaś datą uruchomiania systemu PREGNABIT czerwiec 2019 roku.

Z uwagi na specyfikę prowadzonej przez Emitenta działalności, Zarząd Emitenta uznał otrzymanie Zamówienia za istotne w kontekście realizacji strategii oraz wysokości przychodów grupy kapitałowej Emitenta osiągniętych w ostatnich czterech kwartałach.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zaloguj się