Raport Bieżący nr 09/2019

Aktualna struktura akcjonariatu Emitenta.

Raport Bieżący nr 09/2019

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej “Spółka”, “Emitent”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości aktualną strukturę Akcjonariatu Emitenta, uwzględniającą zmiany wynikające z rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii E.

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Zarząd Emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu, Akcjonariat Emitenta przedstawia się następująco:

  1. Patrycja Wizińska* – Socha – 924 550 akcji – 13,54 % głosów (% akcji)
  2. Leonarto sp. z o. o. – 709 000 akcji – 10,38% głosów (% akcji)
  3. Anna Skotny – 583 750 akcji – 8,55 % głosów (% akcji)
  4. Deutsche Balaton Aktiengesellschaft – 500 000 akcji – 7,32 % głosów (% akcji)
  5. Pozostali – 4 111 534 – 60, 21 % głosów (% akcji)

* zgodnie z RB 4/2018, 13/2018, 28/2018 oraz 37/2018 (zawarte zostały trzy umowy pożyczki na łączną liczbę 500 000 akcji Spółki, które zostaną zwrócone po dopuszczeniu do obrotu Akcji Serii C oraz D)

 

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zaloguj się