Raport Bieżący nr 36/2020

Czwarte wezwanie Nestmedic Spółka Akcyjna do złożenia dokumentów akcji i dokumentów warrantów subskrypcyjnych Spółki celem ich dematerializacji

Raport Bieżący nr 36/2020

Zarząd spółki Nestmedic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Krakowskiej 141-155, 50-428 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS 0000665017 (dalej: „Spółka”) informuje, że zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz art. 15 ust. 3 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), moc obowiązująca dokumentów akcji oraz dokumentów warrantów subskrypcyjnych wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1marca 2021r. W związku z powyższym, na podstawie art. 16 ust. 1 ww. ustawy Zarząd Spółki wzywa akcjonariuszy Spółki i posiadaczy warrantów subskrypcyjnych Spółki do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów (odcinków zbiorowych) akcji i dokumentów warrantów subskrypcyjnych, w celu realizacji obowiązku ich dematerializacji. Dokumenty należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 9.00 do 16.00 w Warszawie, przy ulicy Gwiaździstej 15A/410, 01-651 Warszawa.

Złożenie dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi lub odpowiednio posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych.

Spółka udostępni również informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki. Niniejsze wezwanie jest czwartym, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.

Podstawa prawna:
art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798).

Zaloguj się