Raport Bieżący 8/2022

Dookreślenie kapitału zakładowego i ustalenie tekstu jednolitego statutu Nestmedic S.A.

Raport Bieżący 8/2022
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 6/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku o zakończeniu subskrypcji akcji serii M, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjęciu przez Zarząd w dniu 11 marca 2022 roku uchwały w sprawie dookreślenia kapitału zakładowego Spółki oraz uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. Zarząd informuje, że w wyniku przeprowadzenia emisji akcji serii M w drodze subskrypcji prywatnej, skutecznie objęte i w pełni pokryte wkładami pieniężnymi zostało 7.936.000 (siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 793.600,00 zł (siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych). W związku z powyższym wysokość kapitału zakładowego Spółki objętego w ramach przedmiotowego podwyższenia wynosi 793.600,00 zł (siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych). Z tego względu Zarząd dookreślił kapitał zakładowy Spółki na kwotę 2.123.305,40 zł (dwa miliony sto dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięć złotych i 40/100), wskazał, że dzieli się on na 21.233.054 (dwadzieścia jeden milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćdziesiąt cztery) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz ustalił tekst jednolity statutu Spółki. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Załącznik nr 1 – szczegółowe informacje o zmianie kapitału zakładowego Załącznik nr 2 – tekst jednolity Statutu Spółki Jacek Gnich – Prezes Zarządu Krzysztof Andrijew – Członek Zarządu
Zaloguj się