Raport Bieżący nr 02/2017

Informacja o dotacji z NCBiR

Raport Bieżący nr 02/2017
Zarząd Nestmedic SA z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) podaje do wiadomości, iż w dniu 13 czerwca 2017r. wpłynęła do Spółki informacja od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Spółki dotyczącego udziału w Programie Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 i zakwalifikowaniu do dofinansowania projektu pt. “Telemedyczny system PREGNABIT nowej generacji do zdalnego monitorowania dobrostanu płodu” wartość całkowita projektu netto: 6.933.643,98 zł; wartość dofinansowania: 4.960.115,88 zł; czas realizacji: lata 2016-2020. Dofinansowanie na powyższy projekt jest najwyższe spośród wszystkich dotacji przyznanych dotąd Spółce. Celem badań w projekcie będzie dalszy rozwój urządzenia PREGNABIT pierwszej generacji wraz z platformą teleinformatyczną opracowanie, certyfikacja oraz wdrożenie urządzenia PREGNABIT drugiej generacji posiadającego nowe rozwiązania technologiczne oraz dodatkowe funkcjonalności istotne z punktu widzenia lekarzy, położnych oraz pacjentek. Urządzenie PREGNABIT drugiej generacji stanowić będzie dalsze rozwinięcie rozwiązań już zastosowanych oraz wprowadzenie nowych rozwiązań do światowej klasy innowacyjnego urządzenia PREGNABIT pierwszej generacji, służącego do zdalnego monitorowania dobrostanu płodu z wykorzystaniem techniki kardiotokograficznej (KTG), zastosowanej w urządzeniu przenośnym przesyłającym wyniki pomiaru do Medycznego Centrum Telemonitoringu za pośrednictwem bezprzewodowych sieci telekomunikacyjnych. W ramach projektu zaplanowane jest przeprowadzenie kompleksowych prac badawczo rozwojowych zmierzających do innowacji produktowej o skali międzynarodowej – telemedycznego systemu PREGNABIT drugiej generacji. Projekt składa się z trzech etapów: koncepcyjnych prac rozwojowych, następnie przemysłowych których rezultaty ocenione zostaną w ramach ostatniego etapu badań klinicznych. Przeprowadzenie projektu zapewni wprowadzenie do oferty spółki nowej generacji urządzenia, które wyprzedzać będzie potencjalne rozwiązania konkurencyjne pod wieloma względami w tym najważniejsze: niezawodności, dokładności i łatwości samodzielnego stosowania. Projekt został oceniony pozytywnie w ramach Działania 1.1 “Szybka Ścieżka” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 20142020 i będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Zasady i warunki finansowania nie będą odbiegać od powszechnie stosowanych w tego typu programach. Informacja spełnia kryterium informacji znaczącej, gdyż jej wartość przekraczać będzie 10% kapitałów własnych Spółki. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Zaloguj się