Raport Bieżący 25/2020

Informacja o możliwej odmowie wydania opinii przez Biegłego Rewidenta NESTMEDIC S.A.

Raport Bieżący 25/2020
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu dalej “Spółka”, “Emitent”, informuje, iż w trakcie prac nad sporządzeniem i badaniem jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r., w dniu 31.07.2020 powziął wiadomość o możliwej odmowie wydania przez biegłego rewidenta opinii z badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej z przyczyn, o których mowa poniżej. Biegły Rewident jako przyczyny możliwej odmowy wydania opinii podał: • Brak możliwości uczestniczenia w inwentaryzacji, a co za tym idzie brak możliwości oceny stanu magazynowego spółki; • Braku testów na utratę Wartości Niematerialnych i Prawnych; • Braku szczegółowego wyliczenia związanego z rozliczeniami Międzyokresowych Rozliczeń Biernych związanych z rozliczeniem dotacji. Szczegółowe stanowisko Zarządu w powyższym zakresie zostanie zawarte w raporcie rocznym za 2019 rok, który zostanie opublikowany w dniu 3 sierpnia 2020 r. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego z ewentualną odmową wydania opinii i jej uzasadnieniem zostanie przez Spółkę opublikowane wraz z raportem rocznym za 2019 rok, tj. w dniu 3 sierpnia 2020 roku _\zgodnie z terminem publikacji przekazanym w raporcie bieżącym EBI nr 17/2020.
Zaloguj się