Raport Bieżący 29/2021

Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o badanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta Nestmedic Spółka Akcyjn

Raport Bieżący 29/2021
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 8 grudnia 2021 r. umowy o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Emitenta (jednostkowych i skonsolidowanych) z firmą audytorską WBS Audyt sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-131), ul. Grzybowska 4 lok. U9B, wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 3685 („Firma audytorska”). Przedmiotem umowy zawartej przez Emitenta z Firmą audytorską jest badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2021 oraz za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r. („Sprawozdania finansowe”). Wybór Firmy audytorskiej uprawnionej do badania Sprawozdań finansowych został dokonany przez Radę Nadzorczą Emitenta w uchwale nr 1/11/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Jacek Gnich – Prezes Zarządu Krzysztof Andrijew – Członek Zarządu
Zaloguj się