Raport bieżący EBI nr 07/2020

Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o badanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta

Raport bieżący EBI nr 07/2020

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 12 marca 2020 r. umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Emitenta (jednostkowego i skonsolidowanego) ze Spółką Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-777), Al. Komisji Edukacji Narodowej 95, wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 68 („Firma audytorska”).

 

Przedmiotem umowy zawartej przez Emitenta z Firmą audytorską jest badanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za rok obrotowy 2019 oraz za rok obrotowy 2020.

Podstawa prawna:
3 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Zaloguj się