Raport Bieżący nr 37/2019

Informacja o rezygnacji z publikacji raportów miesięcznych.

Raport Bieżący nr 37/2019

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) niniejszym informuje, że odstępuje od praktyki publikowania raportów miesięcznych, to jest od stosowania zasady nr 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect, począwszy od raportu miesięcznego za styczeń 2020 roku.

Wszelkie istotne informacje Spółka przekazuje za pomocą raportów bieżących, a informacje podsumowujące prezentowane są w raportach okresowych (kwartalnych oraz rocznych). W opinii Zarządu Emitenta zapewnia to akcjonariuszom oraz osobom zainteresowanym nabyciem akcji Emitenta dostęp do kompletnych i wystarczających informacji dających obraz sytuacji Emitenta.

Podstawa prawna:
4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Zaloguj się