Raport Bieżący 37/2021

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze NESTMEDIC S.A.

Raport Bieżący 37/2021
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje o otrzymaniu w dniu 9 grudnia 2021 r. zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE przez Pana Krzysztofa Andrijewa – Wiceprezesa Zarządu Emitenta w związku z dokonaną przez niego subskrypcją 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki w drodze transakcji dokonanej w dniu 8 grudnia 2021 r.
Zaloguj się