Raport Bieżący nr 4/2022

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze NESTMEDIC S.A.

Raport Bieżący nr 4/2022
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje o otrzymaniu w dniu 24 stycznia 2022 r. zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE przez Pana Armin Burckhardt – Członka Rady Nadzorczej Emitenta w związku z dokonaną przez niego subskrypcją 72.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki w drodze transakcji dokonanej w dniu 21 stycznia 2022 r. Emitent w załączeniu umieszcza skan zawiadomienia , o którym mowa powyżej.
Zaloguj się