Raport Bieżący nr 10/2017

Informacja Spółki na temat prognoz wyników finansowych na lata 2017-2022.

Raport Bieżący nr 10/2017
Zarząd Spółki Nestmedic S.A. („Spółka”, „Emitent”), po przeanalizowaniu dotychczasowej sytuacji finansowej Spółki, w tym jej wyników finansowych, na posiedzeniu w dniu 27 października 2017 r. postanowił odwołać prognozę wyników na lata 2017-2022 zawartą w treści Dokumentu Informacyjnego z dnia 26 maja 2017r. Przyczyna odwołania prognoz finansowych: Jak zostało wskazane w dokumencie Informacyjnym, wyprodukowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnego technologicznie, unikatowego mobilnego rozwiązania telemedycznego do zdalnego badania dobrostanu płodu jest działalnością pionierską, która nie ma precedensu na rynku polskim. Z tej przyczyny przygotowanie precyzyjnych co do wielkości i czasu realizacji prognoz obarczone jest dużym ryzykiem. 1. Niepełna realizacja celów sprzedażowych w 2017 roku. W Dokumencie informacyjnym Spółka zakładała umieszczenie w rynku 164 urządzeń do końca grudnia 2017 roku. W dniu odwołania prognoz na umowach abonamentowych i na okres próbny Spółka ulokowała ponad 60 urządzeń. Ponadto, w dacie sporządzania Dokumentu Informacyjnego Emitent zakładał, że proces sprzedaży stałych abonamentów (konwersja z umów próbnych) nastąpi wcześniej niż to, co rzeczywiście nastąpiło. W trakcie umów na okres próbny Spółka zdiagnozowała kilka istotnych potrzeb klientów, które nie były zaadresowane dlatego zdecydowała się na przedłużenie tego etapu. Z perspektywy oceniamy tę decyzję jako bardzo dobrą ponieważ udało się precyzyjnie dostosować urządzenie do komunikowanych potrzeb klientów i pacjentek. 2. Warunki oferty W prognozach Spółka zakładała, że urządzenie będzie udostępniane partnerom na okres próbny na czas 1 miesiąca. Doświadczenia z pierwszych miesięcy komercjalizacji pokazały, że partnerzy potrzebują od 1 do 3 miesięcy na decyzję zakupową. Zmieniły się również warunki oferty w zakresie długości trwania abonamentów. Spółka pierwotnie zakładała umowy abonamentowe na 18 miesięcy podczas gdy obecna oferta obejmuje okres 24 miesięcy. W konsekwencji Emitent zadecydował o zmianie modelu sprzedaży. Na określone cele mają również wpływ przedłużające się procesy negocjacji z dużymi sieciami medycznymi. Spółka na bieżąco weryfikuje i wdraża nowe kanały sprzedażowe tak (np. umowa agencyjna z spółką Oxford Pol sp. z o.o.), aby szybciej, taniej i skuteczniej dotrzeć z ofertą do szerszej grupy potencjalnych klientów. 3. Zmiana założeń dotyczących poziomu abonamentów. W dacie sporządzania Dokumentu Informacyjnego Emitent zakładał jeden uniwersalny abonament na usługę zdalnego badania kardiotokograficznego (teleKTG). Po pierwszych miesiącach komercjalizacji Emitent uzyskał informację zwrotną z rynku w wyniku, której zdecydował się na zaproponowanie trzech zróżnicowanych abonamentów w zależności od ilości wykonanych badań zamiast jednego uniwersalnego, który posłużył do zbudowania prognoz. Ze względu na ww. czynniki Zarząd Spółki uznał, że nie jest możliwe dotrzymanie przez Spółkę wartości prognozowanych przychodów na 2017 rok, co bezpośrednio przekłada się prognozy całego rachunku wyników, rachunku przepływów pieniężnych i bilansu na lata następne. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Zaloguj się