Raport Bieżący nr 10/2017

Informacje o akcjonariacie Emitenta i umownych zakazach zbywania

Raport Bieżący nr 10/2017
Zarząd NESTMEDIC SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w odpowiedzi na pytania akcjonariuszy dotyczące posiadanych przez pracowników Spółki akcji i ograniczeń w ich zbywalności informuje, że członkowie Zarządu, czyli Pani Partycja Wizińska-Socha w dniu debiutu (patrz np. Dokument Informacyjny str. 167) oraz w dniu Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 12.07.2017 (Komunikat ESPI 4/2017) posiadała 1 350 000 akcji. Współzałożycielka, Pani Anna Skotny (te same źródła) 300 000 akcji w obu datach. Według najlepszej wiedzy Spółki pozostali pracownicy Spółki nabywali akcje jedynie w ramach przeprowadzonej oferty private placement (przed debiutem giełdowym). Podczas oferty private placement pracownicy Spółki obejmowali akcje po cenie 12 zł za akcję. Dodatkowo na str. 31. w pkt. 5.1.3.6. Dokumentu Informacyjnego pt. “Ograniczenia wynikające ze zobowiązań umownych” wskazano, że w dacie sporządzenia Dokumentu Informacyjnego umownym ograniczeniom zbywalności na rynku giełdowym (zobowiązania akcjonariuszy do nierozporządzania akcjami serii A przez okres 12 miesięcy od daty dopuszczenia akcji Emitenta do obrotu giełdowego) podlegało 3.623.500 akcji serii A. Ponadto w dacie sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nieobjęte ww. umowami lock-up akcje posiadane przez spółkę Nestmedic ESOP Sp. z o.o., tj. 500.000 akcji serii A będą w przyszłości wydawane kluczowym osobom w Spółce w ramach systemu premiowego oraz długoterminowych programów menedżerskich, realizowanych w latach 2017-2020. Intencją Spółki jest to, aby akcje wydane w ramach programu opcji menadżerskich podlegały dalszym umownym ograniczeniom zbywalności na rynku giełdowym. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 12 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Zaloguj się