Raport bieżący 11/2021

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020

Raport bieżący 11/2021

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Warszawie (“Emitent”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2020.

Załączniki:
1.Jednostkowy raport roczny Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020
2.Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020
3.Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020 Nestmedic S.A.
4.Sprawozdanie Zarządu z działalności Nestmedic S.A.
5.Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki
6.Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020
7.Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2020
8.Informacja dodatkowa do skonsolidowanego SF za rok 2020 Nestmedic S.A.
9.Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Nestmedic S.A.
10.Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Nestmedic S.A.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Andrijew – Członek Zarządu
<

0000131280_202105310000134057

0000131279_202105310000134057

0000131278_202105310000134057

0000131276_202105310000134057

0000131274_202105310000134057

0000131273_202105310000134057

0000131272_202105310000134057

0000131269_202105310000134057

0000131266_202105310000134057

 

Zaloguj się