Raport Roczny 9/2022

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2021

Raport Roczny 9/2022
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Warszawie (“Emitent”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2021. Załączniki: 1.Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Nestmedic SA za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem Zarządu oraz informacją dodatkową. 2.Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Nestmedic SA 3.Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego z Grupy kapitałowej Nestmedic SA Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Jacek Gnich – Prezes Zarządu Krzysztof Andrijew – Członek Zarządu Załączniki: JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NESTMEDIC SA ,SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WRAZ Z INFO.DODATKOWA.pdf SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NESTMEDIC SA.pdf SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SF Z GRUPY KAPITAŁOWEJ NESTMEDIC.pdf
Zaloguj się