Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2022 Nestmedic Spółka Akcyjna Nestmedic Spółka Akcyjna

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2022 Nestmedic Spółka Akcyjna Nestmedic Spółka Akcyjna

Raport roczny 13/2023

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Warszawie (“Emitent”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2022.
Załączniki:
1.Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Nestmedic SA za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem Zarządu oraz informacją dodatkową.
2.Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Nestmedic SA
3.Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego z Grupy kapitałowej Nestmedic SA


Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Jacek Gnich – Prezes Zarządu
Beata Turlejska – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

Raport roczny za 2022 Nestmedic SA.pdf
Opinia_NESTMEDIC_S.A._31.12.2022 _NC-sig.pdf
Opinia_GK_NESTMEDIC_S.A._31.12.2022 _NC-sig.pdf

Zaloguj się