Raport Bieżący nr 5/2018

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017

Raport Bieżący nr 5/2018
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017. Załącznik:
  1. Jednostkowy raport roczny NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2017
  2. Załącznik nr 1 do jednostkowego raportu rocznego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2017 – roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2017
  3. Załącznik nr 2 do jednostkowego raportu rocznego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2017 – sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2017
  4. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2017
  5. Załącznik nr 1 do skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2017 – roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2017
  6. Załącznik nr 2 do skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2017 – sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2017
  Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 2) oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Zaloguj się