Raport bieżący nr 19/2020

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019

Raport bieżący nr 19/2020
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2) oraz § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Załącznik:
1. Jednostkowy raport roczny Grupy Kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2019
2. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2019
3 Informacja dodatkowa do jednostkowego SF za rok 2019 Nestmedic S.A.
4 Raport Biegłego
5 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2019
6. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe NESTMEDIC S.A. za rok obrotowy 2019
7. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego SF za rok 2019 Nestmedic S.A.

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Patrycja Wizińska-Socha – Członek Zarządu

Jednostkowy raport za okres 01.01.2019-31.12.2019
Sprawozdanie finansowe jednostkowe Nestmedic 2019
informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego za 2019 Nestmedic S.A.
szb-odmowa-jsf-nie-jzp-nestmedic-sig
Skonsolidowany raport za okres 01.01.2019-31.12.2019
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Nestmedic za rok 2019
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok grupy kapitałowej Nestmedic

Zaloguj się