Raport bieżący nr 22/2020

Korekta jednostkowego raportu rocznego Emitenta za rok 2019 oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2019

Raport bieżący nr 22/2020
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym dokonuje korekty raportu rocznego Spółki za rok 2019 opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 19/2020 w dniu 3 sierpnia 2020 r. (uzupełnionego raportem bieżącym EBI nr 20/2020).

W zakresie treści raportu rocznego jednostkowego Spółki za rok 2019, korekta została dokonana poprzez:
a) Przedstawienie wybranych danych finansowych w wersji odpowiadającej treści jednostkowego sprawozdania finansowego, przeliczonych według właściwego kursu z zaznaczeniem, że dane porównywalne dotyczące bilansu zostały przekształcone;
b) Aktualizację, korektę i uzupełnienie informacji zawartych w sprawozdaniu Zarząd z działalności poprzez eliminację oczywistych omyłek pisarskich, dodanie fragmentu pt. „Zdarzenia, które wy-stąpiły po końcu roku obrotowego do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego”, aktualizację „Ryzyka związanego z osiąganymi wynikami finansowymi” i „Ryzyka związanego z kluczowymi akcjonariuszami” poprzez odwołanie się do aktualnych danych; dodanie „Ryzyka związanego z sytuacją epidemiologiczną i COVID 19”; usunięcie nieaktualnego ryzyka związanego z zobowiązaniem Spółki do zapłaty kary umownej;
c) Zawarcie informacji w zakresie stanowiska Rady Nadzorczej odnośnie odmowy wyrażenia opinii o jednostkowym sprawozdaniu finansowym, z tym zastrzeżeniem, że przedmiotowa opinia zostanie przedstawiona po odbyciu posiedzenia Rady Nadzorczej, które jest zwołane na dzień 27 sierpnia 2020 osobnym raportem giełdowym;
d) Uzupełnienie stanowiska Zarządu odnośnie odmowy wyrażenia opinii o jednostkowym sprawozdaniu finansowym;
e) Złożenie przez Zarząd zgodnego z treścią Załącznika nr 3 do Regulaminu oświadczenia w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku;
f) Złożenie przez Zarząd zgodnego z treścią Załącznika nr 3 do Regulaminu oświadczenia w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;
g) Zaktualizowaną informację o stosowaniu przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect poprzez wskazanie, że Emitent raportem bieżącym EBI nr 37/2019 odstąpił od praktyki publikowania raportów miesięcznych, to jest od stosowania zasady nr 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect, począwszy od raportu miesięcznego za styczeń 2020 roku.
h) Dokonanie drobnych zmian redakcyjnych, eliminujących oczywiste omyłki pisarskie w całym jednostkowym raporcie rocznym celem zachowania przejrzystości zaprezentowanych danych i informacji.

W zakresie treści raportu rocznego skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2019, korekta została dokonana poprzez:
a) Zmiany w treści listu do akcjonariuszy, uwzględniające fakt tworzenia przez Emitenta Grupy Kapitałowej;
b) Przedstawienie wybranych danych finansowych w wersji odpowiadającej treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego, przeliczonych według właściwego kursu z zaznaczeniem, że dane porównywalne dotyczące bilansu skonsolidowanego zostały przekształcone;
c) Eliminację w skonsolidowanym raporcie rocznym oczywistych omyłek pisarskich sugerujących, że raport dotyczy danych i informacji jednostkowych, poprzez wskazanie, że chodzi o skonsolidowane dane dotyczące Grupy kapitałowej Emitenta;
d) Aktualizację, korektę i uzupełnienie informacji zawartych w sprawozdaniu Zarząd z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta poprzez eliminację oczywistych omyłek pisarskich, dodanie fragmentu pt. „Zdarzenia, które wystąpiły po końcu roku obrotowego do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego”, aktualizację fragmentu „Komentarz dotyczący aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej” poprzez odwołanie się do danych odpowiadającej treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego; aktualizację „Ryzyka związanego z osiąganymi wynikami finansowymi” i „Ryzyka związanego z kluczowymi akcjonariuszami” poprzez odwołanie się do aktualnych danych; dodanie „Ryzyka związanego z sytuacją epidemiologiczną i COVID 19”; usunięcie nieaktualnego ryzyka związanego z zobowiązaniem Spółki do zapłaty kary umownej; aktualizację ryzyk w zakresie dotyczącym Grupy Kapitałowej;
e) Zawarcie informacji w zakresie stanowiska Rady Nadzorczej odnośnie odmowy wyrażenia opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, z tym zastrzeżeniem, że przedmiotowa opinia zostanie przedstawiona po odbyciu posiedzenia Rady Nadzorczej, które jest zwołane na dzień 27 sierpnia 2020 osobnym raportem giełdowym;
f) Złożenie przez Zarząd zgodnego z treścią Załącznika nr 3 do Regulaminu oświadczenia w sprawie rzetelności sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku;
g) Złożenie przez Zarząd zgodnego z treścią Załącznika nr 3 do Regulaminu oświadczenia w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;
h) Dokonanie drobnych zmian redakcyjnych, eliminujących oczywiste omyłki pisarskie w całym jednostkowym raporcie rocznym celem zachowania przejrzystości zaprezentowanych danych i informacji;
Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 uzupełnia się o uzasadnienie odmowy podpisania sprawozdań finansowych przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, ze opinia Rady Nadzorczej Emitenta odnośnie odmowy wydania przez biegłego rewidenta opinii z badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostanie opublikowana po posiedzeniu Rady Nadzorczej, jakie ma się odbyć w dniu 27 sierpnia 2020 r., w drodze osobnego raportu EBI.

Pozostała treść jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego nie uległa zmianie.
Zarząd Emitenta wskazuje, ze dane finansowe zawarte w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym nie uległy zmianie w stosunku do danych przekazanych w drodze raportów rocznych opublikowanych w dniu 3 sierpnia 2020 r

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje ponadto ponownie pełną treść raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego wraz ze wszystkimi załącznikami.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obro-tu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Patrycja Wizińska-Socha – Członek Zarządu

Jednostkowy raport za okres 01.01.2019-31.12.2019 tekst jednolity po korekcie z dnia 14 sierpnia 2020r
skonsolidowany raport za okres 01.01.2019-31.12.2019 tekst jednolity po korekcie z dnia 14 sierpnia 2020
Oświadczenie o przyczynie braku podpisu
Opinia biegłego skonsolidowana
Opinia biegłego jednostkowa
Sprawozdanie finansowe jednostkowe Nestmedic S.A. za okres 01.01.2019-31.12.2019
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Nestmedic S.A. za rok obrotowy 2019
Informacja dodatkowa do jednostkowego Sprawozdania za rok 2019 Nestmedic S.A.
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego Sprawozdania za rok 2019 Mestmedic S.A.

Zaloguj się