Raport Bieżący nr 8/2017/K

Korekta kwot związanych z zawarciem umowy o dofinansowanie z NCBiR

Raport Bieżący nr 8/2017/K
Zarząd NESTMEDIC SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że dokonuje korekty raportu bieżącego przekazanego raportem bieżącym 8/2017 w dniu dzisiejszym w zakresie drugiego akapitu gdzie podane zostały kwoty dofinansowania. Przekazywana informacja poufna w tej części powinna brzmieć jak poniżej: „Całkowita wartość projektu netto wynosi 6.932.005,98 zł przy czym wartość dofinansowania to 4.958.888,98 zł, przy czym: (i) maksymalna wysokość dofinansowania na badania przemysłowe wynosi 3.198.741,53 zł, (ii) maksymalna wysokość dofinansowania na prace rozwojowe wynosi 1.760.147,45 zł.” Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Zaloguj się