Raport Bieżący nr 9/2017/K

Korekta oczywistej omyłki pisarskiej

Raport Bieżący nr 9/2017/K
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w Raporcie Bieżącym nr 9/2017 doszło do oczywistej omyłki pisarskiej w dacie końca zawartej umowy pomiędzy Spółką a Oxford Pol Sp. z o.o. Podano, że „Umowa została zawarta na czas określony trzech miesięcy tj. od 5 października 2017 r. do 5 stycznia 2017 r.” tymczasem powinno być „Umowa została zawarta na czas określony trzech miesięcy tj. od 5 października 2017 r. do 5 stycznia 2018 r.” Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Zaloguj się