Raport Bieżący 13/2022

Korekta raportu 12/2022 Zwołanie ZWZA na dzień 28 czerwca 2022 roku Nestmedic Spółka Akcyjna

Raport Bieżący 13/2022
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przesyła skorygowany raport 12/2022 w którym omyłkowo nie uwzględniono w Porządku obrad pkt 1.4.18 tj. Podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Jacek Gnich – Prezes Zarządu Krzysztof Andrijew – Członek Zarządu Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty
Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o liczbie akcji i głosów
Zestawienie zmian Statutu
Projekt tekstu jednolitego Statutu
Zaloguj się