Raport bieżący nr 4/2017

Korekta raportu 3/2017 dotycząca zawarcia listu intencyjnego

Raport bieżący nr 4/2017
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE Zarząd NESTMEDIC SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że dokonuje korekty raportu bieżącego przekazanego raportem bieżącym 3/2017 w dniu 3 lipca 2017 r. Przekazywana informacja poufna powinna brzmieć jak poniżej: Spółka informuje, że w dniu 3 lipca 2017 r. doszło do zawarcia listu intencyjnego pomiędzy Spółką a Medicover Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. List intencyjny rozpoczyna negocjacje dotyczące ustalenia zasad współpracy stron i w konsekwencji podpisania umowy na świadczenie przez Spółkę usług bazujących na systemie PREGNABIT w ramach umowy pilotażowej. Umowa na usługi pilotażowe będzie miała charakter komercyjny. Założeniem stron jest świadczenie usług w ramach tej umowy maksymalnie do dnia 31 października 2017 r. Po zakończeniu świadczenia usług w ramach umowy pilotażu, w zależności od pozytywnej oceny współpracy stron w trakcie jej realizacji, strony rozpoczną negocjacje dotyczące ustalenia zasad przyszłej współpracy stron, której celem będzie wdrożenie systemu PREGNABIT w placówkach Medicover. Dokument nie stwarza prawnych zobowiązań dla którejkolwiek ze stron. O dalszych etapach transakcji tj. o zawarciu umowy pilotażowej i o zawarciu umowy o współpracę Spółka będzie informowała w kolejnych raportach bieżących.
Zaloguj się