Raport Bieżący 39/2021

Korekta raportu nr 38/2021 NESTMEDIC S.A.

Raport Bieżący 39/2021
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie “Emitent”, “Spółka” informuje o oczywistej omyłce pisarskiej w raporcie nr 38/2021. Prawidłowa treść raportu powinna obejmować informacje o zaświadczeniu na podstawie Art. 19 ust. 3 MAR – informacji o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze, sporządzonego przez Prezesa Zarządu Jacka Gnicha, w związku z powyższym emitent poniżej przedstawia prawidłową treść raportu: “Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”, “Spółka”_ informuje o otrzymaniu w dniu 10 grudnia 2021 r. zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE przez Pana Jacka Gnicha – Prezesa Zarządu Emitenta w związku z dokonaną przez niego subskrypcją 118.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki w drodze transakcji dokonanej w dniu 9 grudnia 2021 r.
Zaloguj się