NWZA - 27.02.2020

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 27.02.2020

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 w zw. art. 398 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 27 lutego 2020 roku, na godzinę 11:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A., które odbędzie się w Wrocławiu, w siedzibie Spółki, przy ul. Krakowskiej 141-155, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  3. Sporządzenie listy obecności;
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji serii J z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do wszystkich Akcji Serii J;
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A;
  8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki;
  9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
  10. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, formularz do udzielania pełnomocnictwa wraz z formularzem głosowania przez pełnomocnika oraz wzory wniosków związanych z wykonywaniem poszczególnych uprawnień przez akcjonariuszy.

Zaloguj się