Raport Bieżący nr 08/2020

Objęcie akcji serii H Emitenta w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A

Raport Bieżący nr 08/2020

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, iż w dniu 24 marca 2020 roku w ramach emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, dokonanej na podstawie uchwały nr 28/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 15 lipca 2019 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A, w wyniku wykonania przez Deutsche Balaton Aktiengesellschaft praw z 500.000 warrantów subskrypcyjnych serii A, w związku ze złożeniem zapisu oraz opłaceniem akcji, doszło do objęcia przez Deutsche Balaton Aktiengesellschaft 500.000 akcji serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł.

 

Podstawa prawna:
3 ust. 1 pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Zaloguj się