Raport Bieżący 31/2021

Objęcie akcji serii I Emitenta w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii B Nestmedic Spółka Akcyjna

Raport Bieżący 31/2021
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 16 grudnia 2021 roku w ramach emisji warrantów subskrypcyjnych serii B na podstawie uchwały nr 31/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lipca 2019 w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii I oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B w związku z programem motywacyjnym dla kadry zarządzającej i kluczowych pracowników Spółki, przyznanych w wykonaniu umów o uczestnictwo w programie Motywacyjnym, w wyniku wykonania przez 1 (jednego) posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii B praw z 10.000 warrantów subskrypcyjnych serii B, w związku ze złożeniem zapisu oraz opłaceniem akcji serii I przez tego posiadacza warrantów subskrypcyjnych serii B, doszło do objęcia przez niego łącznie 10.000 akcji serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję, o łącznej wartości nominalnej 1.000 zł. Cena emisyjna akcji serii I wynosiła 0,10 zł za jedną akcję.

Objęcie 10.000 akcji serii I nastąpiło przez Pana Krzysztofa Andrijewa – Wiceprezesa Zarządu Spółki –
jako uprawnionego posiadacza 10.000 warrantów subskrypcyjnych serii B, który dokonał w dniu 16 grudnia 2021 r. wykonania praw ze wszystkich posiadanych warrantów serii B oraz po uiszczeniu pełnej wpłaty na akcje, dokonał objęcia 10.000 akcji serii I; Pan Krzysztof Andrijew jako Wiceprezes Zarządu Spółki jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Przyznanie akcji, o których mowa powyżej, stanie się skuteczne z chwilą ich zapisania na rachunku papierów wartościowych uprawnionego. Będzie to skutkowało podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.000 zł, tj. o kwotę równą wartości nominalnej akcji objętych na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego, o czym Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3) w zw. z §4 ust. 1 pkt 8a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Andrijew – Członek Zarządu
Zaloguj się