Raport Bieżący nr 09/2020

Otrzymanie korekty zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Raport Bieżący nr 09/2020

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 27 lutego 2020 roku Emitent powziął informację od Pani Patrycji Wizińskiej-Socha („Akcjonariusz”), o korekcie informacji przekazanej przez Akcjonariusza na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu i spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o ofercie”) przekazanej do KNF oraz Emitenta w dniu 14 lutego 2020 roku mającej na celu wskazanie prawidłowej daty wystąpienia zdarzeń powodujących zmianę stanu posiadania w akcjonariacie Spółki (zmiana w pkt 1), w której Akcjonariusz zawiadomił o otrzymaniu w dniu 18 grudnia 2019 r. zwrotu pożyczki 291.000 (dwustu dziewięćdziesięciu jeden tysięcy) należących do Akcjonariusza akcji Emitenta, znajdujących się w alternatywnym systemie obrotu New Connect, na podstawie częściowego wykonania umowy pożyczki akcji z dnia 29 sierpnia 2018 roku (dalej: „Pożyczka nr 1”), a następnie w dniu 19 grudnia 2019 r. otrzymaniu zwrotu pożyczki 143.000 (stu czterdziestu trzech tysięcy) należących do Akcjonariusza akcji Emitenta, znajdujących się w alternatywnym systemie obrotu New Connect, na podstawie wykonania umowy pożyczki akcji z dnia 6 grudnia 2018 r. (dalej: „Pożyczka nr 2”), przez co doszło do zwiększenia udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Transakcje zostały zawarte poza systemem obrotu.

W związku z powyższym, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, posiadanych przez Akcjonariusza.

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Zaloguj się