Raport Bieżący nr 06/2019

Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego.

Raport Bieżący nr 06/2019

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: “Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, na podstawie upoważnienia zawartego w §4 ust. 6-13 Statutu Emitenta, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru (dalej: „Uchwała”).

Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 632.883,40 zł do kwoty 682.883,40 zł, tj. o kwotę 50.000 zł. Emisja akcji serii E zostanie w całości skierowana do spółki Deutsche Balaton AG z siedzibą w Heidelbergu. Zgodnie z treścią Uchwały wszystkie akcje zwykłe na okaziciela serii E zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. Cena emisyjna akcji serii E została ustalona w wysokości 1,50 zł za jedną akcję.

Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zmienia się treść Statutu Spółki, w ten sposób, że §4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 682.883,40 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote 40/100) i dzieli się na:

  1. 5.125.000 (pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  2. 703.834 (siedemset trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  3. 357.000 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  4. 143.000 (sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  5. 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

Zarząd Emitenta informuje, że postanowił o ubieganiu się o wprowadzenie akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu (rynek NewConnect).

Zarząd Emitenta informuje, że o zakończeniu subskrypcji akcji serii E oraz zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie poinformuje w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 4 oraz §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. “Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zaloguj się