Raport Bieżący nr 39/2018

Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego.

Raport Bieżący nr 39/2018
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: “Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, na podstawie upoważnienia zawartego w §4 ust. 6-13 Statutu Emitenta, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki (dalej: „Uchwałą”). Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 618.583,40 zł (sześćset osiemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote 40/100) do kwoty 632.883,40 zł (słownie: sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote 40/100), tj. o kwotę 14.300,00 zł (czternaście tysięcy trzysta złotych 00/100). Zgodnie z treścią Uchwały wszystkie akcje zwykłe na okaziciela serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. Cena emisyjna akcji serii D została ustalona w wysokości 3,00 zł za jedną akcję. Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zmienia się treść §4 ust. 1 Statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 618.583,40 zł (sześćset osiemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote 40/100)) i dzieli się na:
  1. 5.125.000 (pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  2. 703.834 (siedemset trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  3. 357.000 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”
zostanie zastąpiona postanowieniem w następującym brzmieniu: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 632.883,40 zł (słownie: sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote 40/100) i dzieli się na:
  1. 5.125.000 (pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  2. 703.834 (siedemset trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  3. 357.000 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  4. 143.000 (sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”
Jednocześnie w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia pomiędzy Spółką a inwestorem umowy objęcia 143.000 (stu czterdziestu trzech tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D w zamian za wkład pieniężny. Łączna cena emisyjna objętych akcji wynosi 429.000 (czterysta dwadzieścia dziewięć złotych). Zarząd Emitenta informuje, że o zakończeniu subskrypcji akcji serii D oraz zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie poinformuje w odrębnych raportach bieżących. Podstawa prawna: 3 ust. 1 pkt 4 oraz §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. “Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Zaloguj się