Raport Bieżący nr 26/2019

Podjęcie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji na okaziciela serii C, D oraz E Emitenta

Raport Bieżący nr 26/2019

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: “Emitent”) informuje, że powziął informację o podjęciu w dniu 26 listopada 2019 roku przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w przedmiocie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 1) 357.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 2) 143.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 3) 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta. Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zaloguj się