Raport Bieżący nr 23/2018

Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz o zmianie Statutu.

Raport Bieżący nr 23/2018
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym powziął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy („Uchwała”). Zgodnie z Uchwałą Zarząd zdecydował o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 582.883,40 zł do kwoty 618.583,40 zł, tj. o kwotę 35.700,00 zł poprzez emisję 357.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, które będą pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi („Akcje Serii C”). Zarząd ustalił cenę emisyjną jednej Akcji Serii C na 2,80 zł na co Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę. Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, na następujących warunkach: (i) Akcje Serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; (ii) Akcje Serii C wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. Ponadto, na podstawie upoważnienia określonego w §4 ust. 12 Statutu Spółki oraz na podstawie zgody Rady Nadzorczej udzielonej w uchwale Rady Nadzorczej pozbawiono dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii C. Emisja Akcji Serii C ma na celu pozyskanie przez Spółkę środków finansowych umożliwiających kontynuowanie dalszego rozwoju. Nadto, umożliwi Zarządowi Spółki maksymalne skrócenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego, co zapewni szybsze pozyskanie kapitału i jednocześnie pozwoli na zaoferowanie akcji wybranym przez Zarząd Spółki inwestorom, którzy uprzednio zdeklarowali już chęć uczestnictwa w Spółce. Akcje Serii C będą miały formę zdematerializowaną. Zarząd Spółki upoważniony jest do podjęcia działań celem rejestracji Akcji Serii C w depozycie papierów wartościowych w celu ich dematerializacji. Zarząd Spółki postanowił o ubieganiu się o wprowadzenie Akcji Serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Równolegle Patrycja Wizińska-Socha, największy akcjonariusz i Prezes Nestmedic S.A., pożyczyła inwestorom taką samą liczbę akcji. W momencie dopuszczenia do obrotu nowo wyemitowanych walorów dojdzie do zwrotu pożyczki. Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §4 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że dodaje się  pkt. c), w konsekwencji §4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki 618.583,40 zł (sześćset osiemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote 40/100) i dzieli się na:
  1. 5.125.000 (pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  2. 703.834 (siedemset trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  3. 357.000 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”
  Podstawa prawna: 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Zaloguj się