Podsumowanie subskrypcji akcji serii O

Podsumowanie subskrypcji akcji serii O

Raport Bieżący nr 11/2023
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowująca subskrypcję akcji serii O:

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Rozpoczęcie subskrypcji: 28.11.2022
Zakończenie subskrypcji: 11.05.2023

2) daty przydziału instrumentów finansowych:
Objęcie akcji serii O nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie przez Zarząd Spółki oferty objęcia akcji serii O skierowanej zgodnie z postanowieniami Uchwały do uprawnionych inwestorów, wedle wyboru Zarządu Emitenta. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcja prywatna akcji serii O obejmowała nie mniej niż 1 i nie więcej niż 3.000.000 akcji zwykłych akcji na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Oferta akcji serii O nie była podzielona na transze. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła.

5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach subskrypcji prywatnej zostało objęte 3.000.000 akcji serii O.

6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii O były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 1,50 zł za każdą jedną akcję.

6a) informacje o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych
Akcje serii O zostały w całości opłacone wkładem pieniężnym.

7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Akcje Serii O zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej łącznie 5 (pięciu) inwestorom, w tym dwóm osobom prawnym i trzem osobom fizycznym, z którymi zawarto łącznie 6 umów objęcia Akcji Serii O.
8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Akcje Serii O zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej łącznie 5 ( pięciu) inwestorom, z którymi zawarto łącznie 6 umów objęcia Akcji Serii O.

8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Nie

9) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Nie została zawarta umowa o subemisję (brak subemitentów).

10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 2231,22
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0
c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0
d) promocji oferty: 0

- metoda rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.
Koszty emisji akcji rozliczono według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości.

Wobec powyższego Zarząd Spółki w dniu 11 maja 2023 r. dookreślił kapitał zakładowy Nestmedic S.A. i oświadcza, że kapitał zakładowy Nestmedic S.A. wynosi 2.446.305,40 zł (dwa miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy trzysta pięć złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na 24.463.054 (dwadzieścia cztery miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz ustalił tekst jednolity statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO


  • Jacek Gnich - Prezes Zarządu
  • Beata Turlejska - Wiceprezes Zarządu
Zaloguj się