Raport Bieżący nr 12/2017

Powołanie członka Zarządu Emitenta

Raport Bieżący nr 12/2017
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Zarząd NESTMEDIC SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Spółki Panią Barbarę Załęską – jako Członka Zarządu. Pani Barbara Załęska została powołana w skład Zarządu od dnia 16 sierpnia 2017 r. do końca obecnie trwającej kadencji wspólnej, która zakończy się w dniu 28 lutego 2020 r. Pani Barbara Załęska ukończyła w 2007 roku Szkołę Główną Handlową w Warszawie, uzyskując tytuł magistra na kierunkach Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne oraz Finanse i Rachunkowość, ze specjalizacją Bankowość Inwestycyjna. Ponadto w 2016 roku ukończyła z wyróżnieniem studia MBA na uczelni INSEAD we Francji oraz w Singapurze. Pani Barbara Załęska posiada również certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA) i jest członkiem CFA Society of Poland. Pani Barbara Załęska posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy na rynkach finansowych oraz w wiodącej firmie doradztwa strategicznego, gdzie prowadziła liczne projekty i wdrożenia dla największych polskich firm w obszarach takich jak strategie wzrostu, duże transformacje oraz fuzje i przejęcia. Pani Barbara Załęska doświadczenie zawodowe zdobywała: (i) w latach 2006-2007 jako Analityk Systemów w Procter and Gamble Operations Polska sp. z o.o., (ii) w latach 2007-2012 jako Analityk Giełdowy w Wood & Company Financial Services, A.S. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce (iii) w latach 2012-2017 jako Konsultant oraz Kierownik Projektów w warszawskim biurze The Boston Consulting Group sp. z.o.o. Pani Barbara Załęska: (i) nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która ma istotne znaczenie dla Spółki, (ii) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat i nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, (iii) nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, (iv) nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Barbara Załęska pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Nie istnieją także spółki prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, Pani Barbara Załęska była członkiem zarządu lub rady nadzorczej albo wspólnikiem.
Zaloguj się