Raport bieżący nr 11/2018

Powołanie członka Zarządu Emitenta

Raport bieżący nr 11/2018
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 6 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Spółki Pana Konrada Kowalczuka – jako Członka Zarządu. Pan Konrad Kowalczuk został powołany w skład Zarządu od dnia 6 czerwca 2018 r. do końca obecnie trwającej kadencji wspólnej, która zakończy się w dniu 28 lutego 2020 r. Pan Konrad Kowalczuk posiada bogatą widzę ekspercką oraz doświadczenie w zarządzaniu biznesem oraz organizacją. Budował je konsekwentnie na przestrzeni lat, od stanowiska analityka finansowego do dyrektora finansowego i członka zarządu. Karierę zawodową rozpoczął w Polsko-Amerykańskim Banku Hipotecznym. Kontynuował ją w KP Konsorcjum, Raiffeisen Private Equity Management, Vivigo Consulting, Europejskim Centrum Przedsiębiorczości, Arcus S.A. oraz spółce telemedycznej BRASTER. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W okresie 3 ostatnich lat Pan Konrad Kowalczuk pełnił funkcję członka zarządu BRASTER S.A. (do 31.05.2018 r.) Ponadto, Pan Konrad Kowalczuk: (i) nie prowadzi istotnej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, (ii) nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, (iii) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat i nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, (iv) nie pełnił funkcji w organach podmiotów, w których wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, (v) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Zaloguj się