Raport Bieżący nr 4/2017

Powołanie członka Zarządu Emitenta

Raport Bieżący nr 4/2017
Zarząd NESTMEDIC SA z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Spółki Pana Romualda Harwasa – jako Członka Zarządu. Pan Romuald Harwas został powołany w skład Zarządu od dnia 24 lipca 2017 r. do końca obecnie trwającej kadencji wspólnej, która zakończy się w dniu 28 lutego 2020 r. Pan Romuald Harwas w roku 1997 ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ze specjalnością Rachunkowość, uzyskując tytuł magistra. Obecnie stara się o członkostwo w Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). Posiada wieloletnie doświadczenie w finansach – karierę zawodową rozpoczynał od stanowiska analityka finansowego poprzez specjalistę od rachunkowości zarządczej, kontrolera finansowego aż po dyrektora finansowego i członka zarządu spółek prawa handlowego. Doświadczenie to zdobywał w znaczących na rynku polskim firmach takich jak telewizja TVN, Luxmed czy Karen Notebook, jak również za granicą, gdzie spędził pracując zawodowo ponad 6 lat m.in. w koncernie Bradken notowanym w głównym indeksie australijskiej giełdy. Pan Romuald Harwas doświadczenie zawodowe zdobywał: (i) w latach 1997 – 1999 jako Analityk Finansowy w Grupa Cormay Poland SA, (ii) w latach 1999 – 2000 jako Analityk finansowy w TVN SA, (iii) w latach 2000 – 2002 jako Główny Specjalista d/s finansowych w Internet Data System SA, (iv) w latach 2001 – 2003 jako Dyrektor Finansowy w Karen Notebook SA, (v) w latach 2004 – 2005 jako Kontroler Finansowy w Lux Med Sp. z o.o., (vi) w latach 2005 – 2007 jako Management/System Accountant w PBS Services Pty Ltd., (vii) w latach 2007 – 2010 Management Accountant/Financial Controller w Bradken Resources Ltd., (viii) w latach 2010 – 2013 jako Dyrektor Finansowo Administracyjny – z ramienia funduszu inwestycyjnego Cornerstone Partners członek zarządu CBPBBK Kolprojekt Sp. z o.o., (ix) w latach 2011 – 2013 jako Dyrektor Finansowy – z ramienia funduszu inwestycyjnego Cornerstone Partners członek zarządu Blue Energy Sp. z o.o. (oraz Degra Sp. z o.,o., Zeger Sp. z o.o.) oraz (x) w latach 2014 – 2017 jako Dyrektor Finansowy Grupy Kapitałowej Synektik SA W ciągu ostatnich 3 lat Pan Romuald Harwas posiadał 49% udziałów w kapitale zakładowym spółki Cathay Sp. z o.o. jednocześnie pełniąc funkcję Prezesa Zarządu spółki. Na datę niniejszego raportu nie pełni funkcji i nie posiada udziałów we wskazanym podmiocie. Pan Romuald Harwas posiada 1% kapitału zakładowego w spółce IT Studio Neo Sp. z o.o. Nie istnieją inne spółki prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, Pan Romuald Harwas był członkiem zarządu lub rady nadzorczej albo wspólnikiem. W dniu 16 maja 2011 r. doszło do ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika przez spółkę CBPBBK Kolprojekt Sp. z o.o. w której Pan Romuald Harwas pełnił funkcję członka zarządu w latach 2010 – 2013. Postępowanie zakończyło się 3 września 2013 r. Upadłość wynikała z utraty płynności spowodowanej trudnościami z rozliczeniem prac projektowych wykonanych na rzecz głównego odbiorcy usług tej spółki. Za wyjątkiem wskazanego, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, nie miały miejsca inne przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Romuald Harwas pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Ponadto, Pan Romuald Harwas: (i) nie prowadzi istotnej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, (ii) nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, (iii) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat i nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, (iv) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Zaloguj się