Raport Bieżący nr 28/2018

Powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta.

Raport Bieżący nr 28/2018
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 19 września 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Magdalenę Baron, Pana Dariusza Chrzanowskiego oraz Pana Ireneusza Rymaszewskiego. Osoby te pełnić będą funkcję w Radzie Nadzorczej do końca obecnie trwającej kadencji wspólnej, która zakończy się w dniu 28 lutego 2020 r. Pani Magdalena Baron posiada dyplom magistra MBA Boston University, dyplom magistra w Finansach i Bankowości Szkoły Głόwnej Handlowej i licencjat w Metodach Ilościowych i Systemach Informacyjnych Szkoły Głόwnej Handlowej. Studiowała rόwnież w Tilburgu, Holandii, gdzie zdobyła certyfikat Strategii Europejskiego Biznesu. Posiada dyplomy CFMA (Chartered Financial Management Analyst), CIA (Certified Internal Auditor) oraz Certyfikat Finansόw Międzynarodowych z Boston University. Jest kwalifikowanym członkiem European Women on Board, Women on Board w Belgii oraz brukselskiego FP&A board. Obecnie pełni funkcje dyrektora finansowego do spraw strategii i zarządzania finansowego globalnymi departamentami w globalnej siedzibie szczepionek w GlaxoSmithKline w Belgii. Posiada 20 lat międzynarodowego doświadczenia w finansach o budżetach przekraczających miliard dolarów, strategii, reorganizacji i zarządzaniu zespołami ludzkimi. Doświadczenie zdobyła pełniąc różnorodne funkcje kierownicze w Procter & Gamble, Stanley Black & Decker i jako CFO w EVS. Pani Magdalena Baron doświadczenie zawodowe zdobywała: (i) w latach 1998 – 2012 w Procter & Gamble, (ii) w latach 2012 – 2014 jako Global FP&A Director IAR w Stanley Black & Decker, (iii) w latach 2014 – 2015 jako Senior Vice President i CFO w EVS Broadcast Equipment, (iv) od 2015 roku jako dyrektor finansowy do spraw strategii i zarządzania finansowego globalnymi departamentami w globalnej siedzibie szczepionek w GlaxoSmithKline w Belgii. Ponadto, Pani Magdalena Baron: (i) nie prowadzi istotnej dla Emitenta działalności poza przedsiębiorstwem Spółki,  (ii) nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, (iii) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, w okresie ostatnich pięciu lat i nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego w okresie ostatnich pięciu lat,  (iv) nie istnieją przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Barbara Sobowska pełniła funkcję członka zarządu lub rady nadzorczej,  (v) nie istnieją spółki prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat Pani Magdalena Baron była członkiem zarządu lub rady nadzorczej albo wspólnikiem , (vi) nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Ireneusz Rymaszewski posiada wykształcenie wyższe – ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu na Wydziale Lekarskim. Pan Ireneusz Rymaszewski jest założycielem i dyrektorem funduszu inwestycyjnego Rymaszewski Asset ltd. Od ponad 20-tu lat związany z polskim rynkiem kapitałowym. Członek Rady Nadzorczej spółek: Eurotax.pl S.A, Pragma Factoring S.A, Telemedycyna Polska S.A, Telestrada S.A, Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o, Fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd jest m.in. znaczącym akcjonariuszem spółki Telestrada S.A oraz Pylon S.A. Ponadto, Pan Ireneusz Rymaszewski: (i) nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, (ii) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Dariusz Chrzanowski posiada wykształcenie wyższe – Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz aplikacje: sejmową, sądową i radcowską. Jest radcą prawnym od wielu lat związanym z branżą farmaceutyczną, skoncentrowanym na komercjalizacji produktów, poszukiwaniu skutecznych sposobów ich sprzedaży i reklamy. Wykładał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, był wieloletnim arbitrem w sądzie arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan, oraz arbitrem w sądach etycznych: PASMI i Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Autor kilkudziesięciu publikacji z różnych dziedzin prawa. Łączy umiejętności i doświadczenie w zakresie zarządzania ryzkiem prawnym z wiedzą na temat zasad tworzenia prawa i jego skutecznej implementacji. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia w pracy oraz działalności społecznej. Obecnie z sukcesami doradza organizacjom społecznym w zakresie tworzenia prawa oraz przedsiębiorcom w rejestracji, wytwarzaniu, wprowadzaniu do obrotu produktów na podstawie prawa farmaceutycznego, prawa żywnościowego, ustawy o wyrobach medycznych. Pan Dariusz Chrzanowski doświadczenie zawodowe zdobywał: (i) w latach 1994 – 2000 w Kancelarii Sejmu RP – Biuro Studiów i Ekspertyz (obecnie: Biuro Analiz Sejmowych), Wydział Opinii Prawnych, Zespół Konsultacji Prawnych, (ii) w latach 1998 – 2000 jako wykładowa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Katedra Prawa Gospodarczego, (iii) w latach 2002 – 2003 jako Członek Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), (iv) w latach 2000 – 2003 jako Dyrektor Departamentu Prawnego, Dyrektor Departamentu Prawnego i Lobbingu Gospodarczego w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, (v) w latach 2003 – 2015 jako Kierownik Działu Prawnego a następnie jako Dyrektor Działu Prawnego w Polpharma Biuro Handlowe sp. z o.o., (vi) w latach 2005 – 2015 jako arbiter w Sądzie Arbitrażowym Lewiatan, (vii) w latach 2015 – 2017 jako Dyrektor Działu Prawnego Polska w grupie Polpharma, (viii) od roku 2003 jako radca prawny w Polskim Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, (ix) od roku 2011 prowadzi własną Kancelarię Prawną. Ponadto, Pan Dariusz Chrzanowski: (i) nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, (ii) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego w okresie ostatnich pięciu lat, (iii) nie istnieją przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Dariusz Chrzanowski pełnił funkcję członka zarządu lub rady nadzorczej, (iv) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pozostałe wymagane przepisami oświadczenia powołanych członków Rady Nadzorczej Spółka przekaże w odrębnym raporcie bieżącym. Podstawa prawna: 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Zaloguj się