Raport Bieżący nr 34/2019

Powołanie nowych członków Zarządu Emitenta.

Raport Bieżący nr 34/2019

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 29 listopada 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w przedmiocie  powołania z dniem 29 listopada 2019 roku w skład Zarządu Spółki Pana Jacka Gnicha, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Emitenta, na mocy uchwały podjętej w dniu 29 listopada 2019 r., powołała w skład Zarządu Emitenta Panią Patrycję Wizińską-Sochę, powierzając jej z dniem 29 stycznia 2019 r.  funkcję Członka Zarządu Emitenta.

Życiorysy zawodowe nowych członków Zarządu, wymagane zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna:
3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zaloguj się