Raport bieżący nr 14/2018

Przyjęcie Strategii Korporacyjnej grupy kapitałowej Nestmedic S.A. na lata 2018-2023

Raport bieżący nr 14/2018
Zarząd Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 8. maja 2018 roku podjął uchwałę w przedmiocie przyjęcia Strategii Korporacyjnej grupy kapitałowej Nestmedic S.A. („Grupa”) na lata 2018-2023 („Strategia”). Przygotowana Strategia Grupy Nestmedic S.A. jest odpowiedzią na szybko postępującą globalizację w branży telemedycznej. Telemedycyna ma na celu wykorzystanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych, aby usprawnić funkcje realizowane codziennie przez placówki medyczne. Emitent rozpoznaje ten rynek jako rynek perspektywiczny. „Wspierać personel medyczny, aby każdą ciążę doprowadzić do szczęśliwego rozwiązania” to misja Spółki jako producenta i dostawcy mobilnego rozwiązania telemedycznego do zdalnego badania kardiotokograficznego (KTG). Wizja Emitenta zakłada budowę globalnej grupy telemedycznej, lidera na rynku zdalnego monitorowania dobrostanu płodu, wyróżniającego się innowacyjnością i mobilnością rozwiązań. Główny cel strategiczny Grupy to satysfakcja klientów Grupy, wynikająca z zaprojektowanych specjalnie dla nich kompleksowych rozwiązań telemedycznych, przy jednoczesnym budowaniu wartości Grupy. Stanie się tak poprzez zapewnienie ponadprzeciętnych zwrotów z zainwestowanego kapitału dla akcjonariuszy. W ramach realizacji wyżej określonych celów Zarząd zamierza skoncentrować się na następujących kierunkach działań:
  • ekspansja międzynarodowa
  • ciągły rozwój produktu
  • pozyskanie strategicznych partnerów na rynku polskim
  Ekspansja międzynarodowa na wybrane rynki zagraniczne Celem strategicznym Emitenta w latach 2018-2023 jest stopniowe wchodzenie na wybrane rynki zagraniczne. W związku z tym Emitent zidentyfikował do 20 rynków, w których w latach 2018-2023 Emitent zamierza podejmować aktywne działania nakierowane na budowanie współpracy i relacji z lokalnymi partnerami oraz sieci dystrybucji oraz sprzedaży systemu Pregnabit . W ocenie Emitenta najbardziej perspektywiczne kraje to Dania, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Francja, Włochy, Hiszpania, Holandia, Kenia, 6 krajów Zatoki Perskiej, Wielka Brytania, Rumunia, Indie, Turcja, Japonia, Kanada, USA oraz 3 kolejne, średniej wielkości rynki. Jednym z celów Emitent jest, aby w zależności od rynku, 0,2%-5% całkowitej, rocznej liczby porodów w ww. krajach było poprzedzonych badaniami KTG wykonywanymi urządzeniem Pregnabit. Spółka przewiduje, że okres dojścia do tak zdefiniowanego nasycenia rynku może wynieść ok. 2-3 lat, przy czym Emitent będzie na bieżąco skrupulatnie analizował potencjał każdego z tych rynków i dokonywał aktualizacji tych informacji. Ekspansja międzynarodowa będzie wspierana aktywnymi działaniami prosprzedażowymi, m in. uczestnictwem w największych targach branżowych na świecie i celowanych misjach gospodarczych.   Ciągły rozwój rozwiązań telemedycznych W oparciu o posiadaną wiedzę technologiczną i zdobyte doświadczenie Zarząd Emitenta planuje prowadzić ciągłe prace badawczo-rozwojowe mające na celu monitorowanie i rozwój systemu Pregnabit. Ma to oznaczać konsekwentne udoskonalanie rozwiązania Pregnabit, stale zwiększając przewagę konkurencyjną i dynamicznie zwiększać wartość przedsiębiorstwa poprzez innowacje produktowe oraz poszerzenie portfolio i kolejne zgłoszenia patentowe. Grupa będzie rozbudowywać sukcesywnie swoją infrastrukturę badawczą oraz laboratoryjną. Rozwijane będzie nie tylko samo urządzenie Pregnabit, ale również system telemedyczny. Emitent zamierza aktywnie korzystać i występować o środki pochodzące z dotacji na działalność badawczo-rozwojową. Jednocześnie zespół badawczo-rozwojowy będzie, zgodnie z planem, kontynuował prace związane z implementacją systemu Pregnabit 2.0 nowej generacji, który pojawi się na rynku już w 2020 r.   Pozyskanie partnerów strategicznych na rynku polskim Emitent zakłada dalszą obecność na rynku polskim. W tym celu skoncentruje się na popisaniu umów partnerskich z dużymi, korporacyjnymi sieciami placówek medycznych, współpracy z wiodącymi ośrodkami prywatnej opieki medycznej, ośrodkami naukowymi zajmującymi się tematyką telemedycyny i kardiotokografii w celu udoskonalania urządzenia jak i usług telemedycznych.   Ambicją Zarządu Spółki w związku z wdrożeniem Strategii jest:
  1. Osiągnięcie skumulowanej wielkości przychodów w latach 2018-2023 na poziomie 149 – 307 mln PLN.
  2. Zmiana struktury przychodów tak, aby w 2023 r. sprzedaż z obszaru usług stanowiła ponad 50% w strukturze przychodów.
  3. Udział eksportu w przychodach Grupy na poziomie ponad 90% na koniec 2023 r. (rok obrotowy)
  4. Uzyskanie marży EBITDA na koniec roku obrotowego 2023 na poziomie 50-60%.
  Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Zaloguj się