Raport Bieżący nr 26/2019

Przyjęcie warunków emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii G

Raport Bieżący nr 26/2019

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent” „Spółka”,), w nawiązaniu do uchwały nr 26/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 15 lipca 2019 roku w przedmiocie emisji obligacji serii A zamiennych na akcje serii G oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do obligacji serii od A zamiennych na akcje serii G (dalej: „Uchwała”), o której treści Emitent informował w raporcie bieżącym EBI 20/2019, opublikowanym w dniu 15 lipca 2019 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 września 2019 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia warunków emisji 28.571 obligacji imiennych serii A, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii G („Obligacje”) o wartości nominalnej 150,00 zł każda i łącznej wartość nominalnej 4.285.650,00 zł, wyemitowanych na podstawie Uchwały.

Obligacje zostały wyemitowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Wszystkie Obligacje zostaną zaoferowane akcjonariuszowi Deutsche Balaton AG, spółce działającej pod prawem niemieckim, z siedzibą w Mannheim, zarejestrowanej w rejestrze pod numerem HRB 338172, w drodze oferty skierowanej do nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) oznaczonych podmiotów tj. w sposób niestanowiący oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Podstawa prawna:
3 ust. 1 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Zaloguj się