Raport bieżący 28/2021

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A., które odbyło się w dniu 25 listopada 2021 roku

Raport bieżący 28/2021
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 listopada 2021 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) – 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Jacek Gnich – Prezes Zarządu Krzysztof Andrijew – Członek Zarządu Załączniki: Treść uchwał NWZ
Zaloguj się