Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii C i objęcie akcji serii N oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego

Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii C i objęcie akcji serii N oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego

Raport Bieżący nr 7/2023
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o realizacji przez osoby objęte programem motywacyjnym uprawnienia do objęcia akcji serii N.
Na mocy złożonych oświadczeń osoby objęte programem motywacyjnym objęły łącznie 180250 akcji serii N.
Warranty subskrypcyjne serii C wyemitowane zostały w ramach Programu Motywacyjnego na podstawie uchwały nr 08/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii N oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C w związku z programem motywacyjnym dla kadry zarządzającej i kluczowych pracowników Spółki.
Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii N, wydawanych posiadaczom warrantów serii C, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest równa wartości nominalnej akcji, tj. 0,10 zł każda. Akcje zostały pokryte przez osoby uprawnione w całości wkładami pieniężnymi.
Ponadto na skutek zapisania akcji serii N na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy, nastąpiła zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki.
Z chwilą zapisania akcji serii N na rachunkach papierów wartościowych, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 18 025,00 zł, tj. z kwoty 2.146.305,40 zł do kwoty 2.164.330,40 zł i na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego dzieli się na 21.643.304 akcji, w tym:
a) 5.125.000 (pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
b) 703.834 (siedemset trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
c) 357.000 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja
d) 143.000 (sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
e) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
f) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
g) 230.000 (dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja
h) 2.640.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
i) 1.327.672 (jeden milion trzysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwie), akcje zwykłe na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
j) 2.000.548 (dwa miliony pięćset czterdzieści osiem), akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
k) 7.936.000 (siedem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
l) 180.250 (sto osiemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Ogólna liczba głosów ze wszystkich akcji Spółki wynosi obecnie 21.643.304.


Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Beata Turlejska – Członek Zarządu
Zaloguj się