Raport Bieżący 14/2022

Rejestracja przez Sąd zmian statutu Emitenta

Raport Bieżący 14/2022
Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 28 czerwca 2022 roku, powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24 czerwca 2022 roku dokonał wpisu zmian statutu Emitenta związanych z podjętymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 listopada 2021 roku: uchwałą nr 10/2021 w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego oraz uchwałą nr 13/2021 w sprawie zmian Statutu Spółki. Na podstawie ww. uchwał zmieniono § 4a i § 4b statutu oraz dodano nowy §4d statutu Spółki.

Ponadto, Uchwałą nr 01/05/2022 z dnia 12 maja 2022 roku Zarząd Spółki ustalił tekst jednolity statutu Spółki.

Tekst jednolity statutu Spółki uwzględnia także zmianę statutu w zakresie § 4 ust. 1, która to zmiana nastąpiła na podstawie art. 452 § 1 k.s.h., w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę 23.000,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące złotych) na skutek przyznania 230.000 (dwustu trzydziestu tysięcy) akcji serii I. Emitent informował o tym podwyższeniu kapitału zakładowego w raporcie bieżącym EBI nr 10/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku.

Załącznik nr 1 – szczegółowe informacje o zmianach statutu Spółki;
Załącznik nr 2 – tekst jednolity statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Jacek Gnich – Prezes Zarządu
  • Krzysztof Andrijew – Członek Zarządu

 

 

Załącznik nr 1 – szczegółowe informacje o zmianach statutu Spółki;
Załącznik nr 2 – tekst jednolity statutu Spółki.

Zaloguj się